§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy SKLEP-TREMENTI.PL, prowadzony jest przez firmę COSMOBEST WOJCIECH GROCHOŁA, wpisaną do rejestru CEIDG pod nr NIP 6871904765 REGON 369447577

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców, korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod
COSMOBEST WOJCIECH GROCHOŁA, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki NIP 6871904765 REGON 369447577

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
SKLEP-TREMENTI.PL
6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość
7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
11. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres korespondencyjny Sprzedawcy: ul. Wajdy 10/20 41-175 Katowice
2. Adres e-mail Sprzedawcy:
aleksandra@trementi.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 510 772 547
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy
66114020040000310277428729
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 08.00-16.00

§ 4
Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,

§ 5
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami końcowymi brutto.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres do wysyłki, e-mail, nr telefonu.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
2. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), opcjonalnie wpisać dane do faktury (faktura wystawiana na życzenie Klienta), jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
4. kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”/kliknąć przycisk „Kupuję i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
Zamówienia można składać przez całą dobę.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. Przesyłka kurierska (przedpłata – wpłata poprzez platformę) – waga do 30 kg
b. Przesyłka kurierska pobraniowa (płatność kurierowi przy odbiorze) – waga do 30 kg
c. Odbiór osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu terminu: pod adresem:
ul. Wajdy 10/20 41-175 Katowice
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przy odbiorze
b. Płatność za pobraniem
c. Płatności elektroniczne
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie mailowo oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności kurierowi przy dostawie przesyłki.
c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
4. Zamówienia złożone, potwierdzone i opłacone przez
Przelewy24 w dni powszednie, w soboty, niedziele oraz święta staramy się realizować następnego dnia roboczego. Zamówienia złożone i nieopłacone przez Przelewy24 realizowane są w momencie zaksięgowania pieniędzy na koncie firmy COSMOBEST WOJCIECH GROCHOŁA
5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznej – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie uzgodnionym ze Sprzedawcą. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
7. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski
8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia
9. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, gdy pracownik wykrył wadę zamówionego towaru, będącego jedynym egzemplarzem na magazynie, lub w przypadku niejasności związanych z zamówieniem, gdy Sprzedawca nie może się skontaktować z klientem. W w/w przypadkach kwota wpłacona przez Klienta zostanie zwrócona na konto bankowe w terminie 7 dni roboczych, po wcześniejszym potwierdzeniu danych do przelewu z Klientem.
11. W przypadku braku towaru na magazynie, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wysłanie wiadomości e-mail i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia
12. Do zakupionego towaru dołączona jest faktura VAT. Dokonując zakupów w Sklepie, akceptują Państwo przesyłanie faktur drogą elektroniczną (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119
13. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki w obecności kuriera. Jeżeli dostarczony towar będzie uszkodzony, podstawą do zgłoszenia reklamacji jest spisany protokół szkody w obecności kuriera w momencie dostawy. Podpisanie potwierdzenia odbioru (listu przewozowego) przez odbiorcę zwalnia firmę kurierską oraz sprzedawcę z odpowiedzialności za zawartość przesyłki i jej ewentualne uszkodzenie podczas transportu.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna sprzedaży zawartej na odległość, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi.
3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
4. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.
5. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie do Sprzedawcy (dane adresowe Sprzedawcy zostały określone w § 3) zakupionego towaru w stanie niezmienionym (bez śladów użytkowania) – bez przekroczenia granic tzw. zwykłego zarządu (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta art.34 pkt.4) wraz z dowodem zakupu
6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca w miarę możliwości niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
7. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni dokonane przez Konsumenta płatności za zakupiony towar, w tym koszty najtańszego sposobu dostawy rzeczy wyszczególnionego cenniku dostaw. Zwrot nastąpi na wskazane przez kupującego konto bankowe w terminie nie później niż 7 dni od daty otrzymania zwrotu zakupionego towaru. Koszty odesłania towaru ponosi Klient (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta art.34 pkt.2)
c. Koszty odesłania towaru ponosi Klient (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta art.34 pkt.2)

§ 11
Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć otrzymane z towarem potwierdzenie zakupu: fakturę VAT (jest to podstawą do złożenia reklamacji)
5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres ul. ul. Wajdy 10/20 41-175 Katowice
6. Reklamacji nie podlegają Produkty, które w opisie mają informację o posiadanej wadzie.
7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych po otrzymaniu przez Sprzedającego reklamowanego produktu, a o jej wyniku Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony.
8. Koszty zwrotu reklamowanego towaru ponosi Klient. .W przypadku uzasadnionej reklamacji towar uszkodzony zostanie w pierwszej kolejności naprawiony (jeżeli będzie taka możliwość), wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeżeli nie będzie to możliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Sprzedawca dokona wypłaty równowartości należności na wskazane przez Klienta konto bankowe w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia procesu reklamacyjnego. Koszty powtórnej wysyłki towaru w wypadku uznanej reklamacji pokryje Sprzedawca. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysyłanych „za pobraniem”.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Produkt dodany do porównania.