Projekt „NOWE KWALIFIKACJE SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE”

SZKOLENIA DOFINANSOWANE DO 92,5%

Osoby kwalifikujące się do projektu

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają łącznie wymienione kryteria:

  • ukończyły 18 rok życia

  • są zainteresowane z własnej inicjatywy na podnoszenie kwalifikacji

  • nie prowadzą działalności gospodarczej

  • nie uczą się

  • zamieszkują rejon dolnośląski objęty projektem


Osoby kwalifikujące się do projektu muszą zamieszkiwać, w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego

na terenie województwa dolnośląskiego na jednym z Obszarów Strategicznej Interwencji Województwa Dolnośląskiego:

  • Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji,

  • Obszar Interwencji Doliny Baryczy,

  • Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej,

  • Obszar Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej,

  • Zachodni Obszar Interwencji

Szczegółowy wykaz obszaru realizacji projektu

Szczegóły projektu dostępne są w poniższych linkach:


Szczegóły projektu

Pobierz formularz zgłoszeniowy


Rekrutacja uczestników projektu przebiegać będzie zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, a także równości szans kobiet i mężczyzn.