Regulamin szkoleń

 

 ORGANIZATOR

 

 1. Organizatorem szkolenia Trementi – Natalia Piotrowska – Grochoła
 2. Kilińskiego 5, 41-500 Chorzów, posiadającą nadany nr NIP: 6262777997

SZKOLENIA

 

 1. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej pod adresem https://www.iks-trementi.pl . Oferta szkoleniowa określa: wysokość wynagrodzenia Organizatora, temat, program, termin oraz miejsce szkolenia.
 2. Uczestnik szkolenia to właściciel salonu kosmetycznego lub jego pracownik bądź osoba chcąca przekwalifikować się na zawód kosmetyczki.
 3. Zamawiający – pracodawca Uczestnika szkolenia.
 4. Szkolenia nie są kierowane do konsumentów w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc oraz przesłanie przez Zamawiającego zgłoszenia ze strony internetowej Organizatora znajdującego się pod adresem http://www.iks-trementi.pl nie później niż 15 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu karty zgłoszenia do Organizatora).
 2. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3.Zgłoszenie wypełniane jest przez Zamawiającego, a po wydrukowaniu i podpisaniu przez osoby upoważnione przez Zamawiającego do zaciągania zobowiązań finansowych, przesyłane pocztą elektroniczną lub faksem na adres Organizatora. Po upływie terminu określonego powyżej, zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe po telefonicznym uzgodnieniu z Organizatorem warunków uczestnictwa w szkoleniu i podpisaniu i umowy o organizację szkolenia.

 1. Umowa zawierana jest poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza oraz podpisania umowy na organizację szkolenia. Formularz jest dostępny na stronie. Umowa jest przesyłana drogą elektroniczną po wypełnieniu i zakwalifikowaniu uczestnika poprzez poprawne wypełnieni formularza.
 2. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność. Zgłoszeniem nazywamy przysłanie na adres Organizatora formularza o którym mowa w puncie 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział Organizator dla danego szkolenia.
 3. Najpóźniej na 5 dni roboczych przez terminem rozpoczęcia szkolenia Organizator prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, 2 potwierdzenie udziału wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.

CENY SZKOLEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI

 

 1. Wynagrodzenie Organizatora obejmuje: udział w szkoleniu, artykuły piśmienne, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o udziale w szkolenia.
 2. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich.
 3. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w ramach opłaty za szkolenie, chyba że znajdują się one w ofercie danego szkolenia.
 4. Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie przesłanego zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz wystawionej po zakończeniu szkolenia faktury VAT.
 5. Faktura VAT zostaje wystawiona i przekazana Uczestnikom na zakończenie szkolenia lub przesłana pocztą w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia. Płatność powinna nastąpić w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury VAT. Za termin płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora należną kwotą.
 6. Zamawiający dokonując zgłoszenia, powinni zadeklarować preferowaną formę płatności: przed (przedpłata na podstawie faktury pro forma) czy po szkoleniu (na podstawie faktury VAT).
 7. Przy wyborze przedpłaty, płatność całości wynagrodzenia powinna nastąpić w terminie trzech dni od wysłania przez Organizatora faktury pro forma za pośrednictwem faksu bądź na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu.
 8. Podstawą wystawienia faktury VAT w przypadku tych Zamawiających, którzy zadeklarowali w zgłoszeniu przedpłatę, jest zaksięgowanie wpłaty na rachunku podanym przez Organizatora w fakturze pro forma.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Odstąpienie od Umowy powinno być przesłane w formie faksu lub poczty elektronicznej do Organizatora oraz podpisane przez Zamawiającego.
 2. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia nie później niż 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego później niż na 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub niewzięcie udziału w szkoleniu, Organizatorowi należy się pełne wynagrodzenie, tak jak za należycie wykonane szkolenie, ewentualne wcześniej wpłacone przez Zamawiającego kwoty nie podlegają zwrotowi, a Zamawiający zobowiązani są do zapłaty dostarczonych im po zakończeniu szkolenia faktur VAT, tak jakby wzięli w nim udział.
 3. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.

ZMIANY TERMINU SZKOLENIA

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia.
 2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą przez Zamawiającego kwotę w całości na numer rachunku bankowego wskazany przez Zamawiającego lub zaproponuje udział w szkoleniu w innym terminie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny i modyfikacji programu szkolenia, o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na trzy dni robocze przed terminem szkolenia. Zamawiający w takim wypadku może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej przedpłaty, bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia.
 4. Zamawiający zgłaszający Uczestników szkolenia ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie, aż do chwili jego rozpoczęcia. Zmiana powinna nastąpić w takiej samej formie, jak zgłoszenie.

REKLAMACJE

 

1.Zamawiający może dokonać reklamacji składając Organizatorowi oświadczenie w formie listu poleconego, faksu lub poczty elektronicznej, w okresie 30 dni od daty zakończenia szkolenia.

2.Zamawiający może również skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie organizatora.

 

POBIERZ FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników przekazywanych przez Zamawiającego jest Organizator.
 2. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), podstawą prawną uprawniającą do pozyskania danych osobowych jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1632).
  Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym podmiotom. Dane osobowe Uczestników podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres Zamawiającego, numer telefonu służbowego Uczestnika, adres e-mailowy Uczestnika) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 3. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu informowania go o nowych promocjach i usługach.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU

 

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.08.2017 roku.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora szkolenia, nie krótszym niż 30 dni od daty udostępnienia ich na stronie https://www.iks-trementi.pl
 3. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na warunki sprzedaży oferowanych usług oraz warunki akcji promocyjnych dotyczących zgłoszeń przesłanych przed datą wejścia w życie takiej zmiany.